Pages

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ครั้งหนึ่งของชีวิต

การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2554


รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุุณธรรมจริยธรรม ปี 2552


 

รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2552รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ปี 2552


 

สถาบันอันทรงเกียรติที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ

 

6 ปีของการอยู่หอพักประจำ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ได้เรียนรู้ประสบการณในการดำรงชีวิตที่มีระเบียบวินัย
จากการปลูกฝังความเป็นลูก  ภปร.

 

กิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
ผู้ทำวีดีทัศน์

กิจกรรมมดน้อยสู่บัณฑิต

 

ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์

 

ค่ายเยาวชนต้นกล้าความดี  วิถีพอเพียง  
เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ

 

ความทรงจำดีๆ  ที่ไม่เคยลืม
ติดตาม VDO  ทั้งหมดได้ที่ 
 http://www.youtube.com/user/azprangz/videos


ตารางวันเวลา งานและกิจกรรมต่างๆ

บทความที่ได้รับความนิยม